گوگل منو
گوگل منو
رستوران سیب مهرشهر

توضیحات آگهی

رستوران و مجموعہ غذایے سیب🍎
🔱برند برترین های آشپزی🔱
📌کرج ،مهرشهر ،بلوارشهرداری ،نبش خیابان ٢٢٣
☎026-33417003
☎026-33417004

مشاهده اینستاگرام

مشاهده نقشه 

بازار بزرگ ایران مال Iran Mall